top of page

ALGEMENE

VOORWAARDEN

Artikel 1. Algemeen en definities

1. FRNKLY, een commanditaire vennootschap, met zetel te Oppemstraat 25A bus 0.2 1860 Meise en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0797.490.448 (hierna “FRNKLY”).


E-mailadres: vanessa@frnkly.be 


1.2.   In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden

(2) Dienst(en): de Dienst(en) die door FRNKLY in de Offerte vermeld zullen worden 

(3) Dienstverlener: Vanessa Toelen in naam en voor rekening van FRNKLY

(4) Cliënt: De ondernemer of rechtspersoon die een overeenkomst afsluit met FRNKLY en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt

(5) Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media, webshop of e-mail)

(6) Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Cliënt na aanvaarding van de Offerte door de Cliënt of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst 

(7) Partijen: De Dienstverlener en de Cliënt samen

(8) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig

(9) Website: www.frnkly.be 

Artikel 2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen FRNKLY en de Cliënt wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen. 


2.2 De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing en is vrij raadpleegbaar op de Website van de Dienstverlener.


Artikel 3. Verbintenissen

3.1  FRNKLY is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of Diensten verlenen. 


3.2 Van de Cliënt wordt verwacht dat hij/zij de Dienstverlener stipt op de hoogte brengt en houdt van alle informatie die (redelijkerwijze) nuttig en nodig is bij de uitvoering van de Dienst. 


3.3 FRNKLY mag haar Diensten ten aanzien van de Cliënt geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als de Cliënt zijn/haar betalingsverplichtingen, andere verplichtingen (zoals het aanleveren van de vereiste informatie) of verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

Artikel 4. Dienstverlening door derden

4.1  Voor zover FRNKLY afhankelijk zou zijn van de medewerking, Diensten en leveringen van derden, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan. 

Artikel 5. Offertes

5.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, 30 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte.

Een door de Dienstverlener opgestelde en overgemaakte Offerte geldt enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.

De Overeenkomst komt pas tot stand tussen de Partijen nadat de Cliënt schriftelijk de Offerte heeft aanvaard en de Dienstverlener schriftelijk heeft bevestigd de opdracht te aanvaarden.

Door het ondertekenen van de Offerte door de Cliënt stemt hij of zij uitdrukkelijk in met deze algemene voorwaarden en ziet hij of zij bijgevolg af van zijn of haar eigen algemene voorwaarden.

5.2 Indien de Cliënt beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, die niet vermeld werden in de Offerte, dient er een nieuwe Overeenkomst te worden afgesloten.  

5.3 De prijzen opgenomen in de door de Dienstverlener opgestelde offerte zijn steeds exclusief BTW.

Artikel 6. Facturatie en betaling

6.1 FRNKLY maakt steeds een factuur op conform de gemaakte afspraken. Deze factuur dient te worden betaald binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.  

6.2. FRNKLY kan niet aan de Offerte worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.


6.3 FRNKLY verbindt zich ertoe de Cliënt voorafgaandelijk in te lichten indien enige wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen met zich meebrengt. 

6.4 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. Indien de Cliënt vragen heeft omtrent een onderdeel van de factuur of de factuur betwist, schort dit de betaling van de factuur niet op. 


6.5 Op het ogenblik dat de Cliënt zich inschrijft voor een Dienst, dient hij/zij de volledige prijs te betalen, tenzij er voor een specifieke Dienst de mogelijkheid werd voorzien om gespreid te betalen. Na inschrijving ontvangt de Cliënt een BTW conforme factuur. 


6.6 In geval van laattijdige betaling of wanbetaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn zoals vastgesteld in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en dit vanaf de vervaldatum van de factuur. Daarnaast is FRNKLY gerechtigd om een forfaitair schadebeding van 10% van het openstaande factuurbedrag toe te passen, onverminderd het recht van FRNKLY om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen van de Cliënt. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur (o.a. rappelkosten en ingebrekestellingen) zijn steeds ten laste van de Cliënt. FRNKLY is steeds gerechtigd om bij niet- of niet tijdige betaling alle dienstverlening voor de Cliënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de overeenkomst 

7.1 De duurtijd van de Overeenkomst is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst(en) of abonnementen. De Dienstverlener zal steeds op voorhand meedelen voor welke periode een bepaalde Dienst of abonnement zal lopen.

De Dienst(en) of abonnement(en) kunnen niet voortijdig worden stopgezet. Deze kennen een loopduur zoals vermeld in de Offerte. Bij aanschaf van een (de) Dienst(en) of een (de) abonnement(en) gaat de Cliënt ermee akkoord dat de gehele prijs dient te worden voldaan, ook wanneer de Cliënt tijdens de loopduur van de Overeenkomst wenst over te gaan tot annulering.

Wanneer de Cliënt wenst over te gaan tot voortijdige annulering, heef hij/zij geen recht op enige terugbetaling of compensatie.


7.2 Indien de Cliënt een Overeenkomst van bepaalde duur met de Dienstverlener sluit of een abonnement van bepaalde duur van de Dienstverlener aankoopt, dan kan de Cliënt deze Overeenkomst niet voortijdig beëindigen, dan met betaling van een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het nog te factureren bedrag voor de resterende termijn.


7.3 De Dienstverlener is gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Cliënt niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar Diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Cliënt aan zijn contractuele verplichtingen voldoet. 


7.4  Indien de Cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan een verplichting, alsmede in geval van faillissement, in geval de Cliënt binnen 14 kalenderdagen na een ingebrekestelling van een laattijdige factuur niet overgaat tot betaling van deze factuur, van WCO aanvraag van de Cliënt, wordt de Cliënt van rechtswege geacht in gebreke te zijn en dan heeft de Dienstverlener het recht om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding kan verschuldigd zijn. In al deze gevallen is elke vordering van de Dienstverlener lastens de Cliënt dadelijk en algeheel opeisbaar.


7.5 Indien de Cliënt niet kan deelnemen aan een workshop, seminarie of opleiding, heeft deze geen recht op enige terugbetaling of compensatie.


Artikel 8. Retreats 

8.1 Wanneer de Cliënt ervoor opteert om een beroep te doen op de Dienst(en) van FRKNLY voor een retreat en/of reisdienst(en), zal hiertoe door Vanessa Toelen een offerte opgesteld worden waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.


8.2 FRKNLY heeft het recht om de Overeenkomst met de Cliënt op te zeggen indien:

A)   Het aantal personen dat zich voor de reisdiensten heeft ingeschreven, kleiner is dan het in de overeenkomst vermelde minimumaantal en de Cliënt door de Dienstverlener van de opzegging van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de Overeenkomst bepaalde termijn;  of

B)   De Dienstverlener de Overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden en zij de Cliënt er zonder onnodige vertraging en voor het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de Overeenkomst wordt opgezegd.

In ieder geval zal de Cliënt geen aanspraak kunnen maken op een bijkomende schadevergoeding, dan wel op de terugbetaling van de bedragen die hij of zij reeds zou hebben betaald aan de Dienstverlener voor de pakketreis. 

De terugbetaling van deze reeds betaalde bedragen zullen uiterlijk binnen de 14 dagen na de opzegging door de Dienstverlener van de Overeenkomst uitgevoerd worden.

8.3  Indien de Cliënt haar Overeenkomst opzegt en de Retreat annuleert heeft de Dienstverlener in dit geval recht op een passende en gerechtvaardigde opzegvergoeding. Deze opzegvergoeding bedraagt tot 6 maanden voor de retreat 5% van de totale prijs. Binnen de 6 maanden en 3 maanden voor de retreat bedraagt deze vergoeding 50% van de totale prijs voor de retreat. Binnen de 3 maanden voor de retreat bedraagt deze vergoeding 75% van de totale prijs.

De kennisgeving van de beëindiging dient te gebeuren bij een ter post aangetekende brief die uitwerking heeft de derde kalenderdag na de datum van verzending.

Indien de Cliënt de Overeenkomst dient op te zeggen ten gevolge van ziekte, overlijden van een naaste, eventuele zwangerschap, die op het ogenblik van de ondertekening van de Overeenkomst nog niet gekend was, dient deze nog steeds bovenstaande vergoedingen te betalen.

Wel adviseren wij de Cliënt om voor bovenstaande risico’s een annulatieverzekering aan te gaan bij erkende reisverzekeringsmaatschappij. 


8.4. Indien een van de reisdiensten niet conform de hiertoe afgesloten Overeenkomst wordt uitgevoerd, zal de Dienstverlener trachten de niet-conformiteit te verhelpen.

De Dienstverlener is hiertoe evenwel niet gehouden indien het onmogelijk is om de niet-conformiteit te verhelpen of indien dit onevenredig hoge kosten voor de Dienstverlener met zich zou meebrengen, hierbij rekening houdende met de mate van niet-conformiteit en de waarde van de betreffende reisdiensten. 


8.5  De Cliënt heeft recht op een passende schadevergoeding van de Dienstverlener voor alle schade die hij of zij oploopt als gevolg van de non-conformiteit. 

De Cliënt heeft evenwel geen recht op deze schadevergoeding, indien de Dienstverlener onverwijld aantoont dat de niet-conformiteit te wijten is aan de Cliënt, aan een derde die niet bij de uitvoering van de in de overeenkomst begrepen reisdiensten is betrokken en de niet-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen of in geval van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. 


8.6 De Dienstverlener, in haar hoedanigheid van organisator van een pakketreis, biedt passende bijstand aan de Cliënt die in moeilijkheden verkeert en dit door middel van nuttige informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en zal tevens de Cliënt helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van andere reisarrangementen. 

De Dienstverlener heeft het recht om een redelijke vergoeding te vragen van de Cliënt voor het verlenen van deze bijstand, in geval de moeilijkheden het gevolg zijn van opzet of nalatigheid in hoofde van de Cliënt. De vergoeding zal niet meer bedragen dan de werkelijke kosten gedragen door de Dienstverlener.


8.7 De Dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor boekingsfouten die te wijten zijn aan de Cliënt of die door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden werden veroorzaakt. 

Artikel 9. Opschorting van de overeenkomst

9.1 FRNKLY behoudt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de Cliënt passende waarborgen te eisen indien er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het wederzijdse vertrouwen schaden en/of de uitvoering van Overeenkomst bemoeilijken en/of onmogelijk maken of indien de Cliënt niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen. 

Artikel 10. Overmacht

10.1 De Dienstverlener aanvaardt geen enkele contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal zij alsnog aan haar contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

De Dienstverlener is evenwel niet langer gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen indien de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.

De Overeenkomst wordt als gevolg van een blijvende onmogelijkheid onderling ontbonden tussen partijen, zonder enige vergoeding voor de Cliënt.

De Dienstverlener zal in ieder geval de Cliënt binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen van de oorzaak  waardoor de overeenkomst niet nagekomen kan worden.

10.2 De Cliënt blijft evenwel gehouden tot betaling van de reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1 Partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens die zij in het kader van de Overeenkomst hebben verkregen van de andere partij. 

De Cliënt zal zonder de toestemming van de Dienstverlener aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of de Offerte.


11.2 Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrecht


12.1 Door aanvaarding van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Cliënt dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, foto’s, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website producteigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, portretrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 


12.2  FRNKLY houdt zich het recht voor fotomateriaal te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website , portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk,… 

Indien de Cliënt een specifieke foto niet wenst online vermeld te zien, dient hij dit binnen een redelijke termijn schriftelijk te melden aan FRNKLY.


12.3. De Dienstverlener verleent aan de Cliënt een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de Overeenkomst. 

12.4. Het is de Cliënt uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Het is de Cliënt ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Cliënt mag uitsluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik. 

12.5. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke Overeenkomst. 

12.6. De Cliënt verleent de Dienstverlener voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie op de door de Cliënt ter beschikking gestelde materialen (teksten, foto’s, data etc.) om de opdracht zoals vermeld in de offerte uit te voeren. 

Artikel 13.  Aansprakelijkheid

13.1 FRNKLY kan nooit aansprakelijk zijn voor of gehouden zijn tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 

13.2 FRNKLY haar aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade zal steeds beperkt zijn tot herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen, het opnieuw presteren van de te leveren Diensten en/of het leveren van de producten. 

13.3 De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van FRNKLY zal in alle gevallen beperkt zijn tot 75% van de door FRNKLY in het kader van de schadeverwekkende diensten en/of producten aan de Cliënt gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen. 


13.4 De Overeenkomst bevat voor FRNKLY steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. FRNKLY zal uiteraard haar uiterste best doen om de Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, FRNKLY kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt. 


13.5 De adviezen gegeven in een onlinecursus, coaching traject (kortom tijdens het leveren van een Dienst) vervangen geen financieel of medisch advies. De Cliënt is zelf aansprakelijk voor het al dan niet implementeren van de adviezen. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Cliënt. 


13.6 FRNKLY werkt alleen met de beste partners en dienstverleners, doch zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout. 

Artikel 14. Vrijwaring

14.1. De Cliënt vrijwaart de Dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door haar geleverde Diensten.

Artikel 15. Online Diensten

15.1 De toegang tot online Diensten is strikt persoonlijk. 

15.2 Indien FRNKLY vaststelt of vermoedt dat de Cliënt zijn of haar accountgegevens deelt met derden, zal de toegang tot het account en dus de Dienst voor onbepaalde tijd worden geschorst, zonder dat FRNKLY enige vergoeding of betaling verschuldigd is. 

15.3 Wanneer de Cliënt zou handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, zijn of haar betalingsverplichtingen niet nakomt of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan FRNKLY, dan is FRNKLY gerechtigd de Cliënt de toegang tot het gebruikersaccount te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

15.4 FRNKLY kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de online content tijdelijk niet beschikbaar zou zijn omwille van een technisch defect. 

Artikel 16. Gegevensverwerking

16.1 Door het aanvaarden van een aanbod of het aankopen van een Dienst, verklaart de Cliënt zich akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de Website.   

16.2 In het kader van de Dienst(en) die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de Cliënt. Deze gegevens kunnen verwerkt worden in het kader van het klantenbeheer, voor marketingdoeleinde en dienen om de Overeenkomst met de Cliënt naar behoren uit te voeren.


16.3  De Cliënt heeft het recht om aan FRNKLY te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen, wanneer hij of zij niet langer klant zou zijn of niet langer gebruik wenst te maken van de diensten van FRNKLY. Dit verzoek dient schriftelijk aan de Dienstverlener te worden gericht en zal door haar binnen een redelijke termijn uitgevoerd worden.

Artikel 17. Volledigheid en nietigheid

17.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en FRNKLY en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp. 

17.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.  

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

18.1 De Offerte, deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil m.b.t. de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden alsook van de daaruit voortvloeiende factuur/facturen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. 

Artikel 19. Klachten

19.1 Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door FRNKLY en/of een klacht heeft over de begeleiding, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan FRNKLY. 

bottom of page